CNS GUILD - Key Persons


Abhishek Kumar

Job Titles:
  • Mgr ( CNS ) / Jt GS - 2 / Delhi

Ajay Kumar

Job Titles:
  • AGM ( CNS ) / Finance Secy / CHQ ( CNS - Com ) 9958823455

Amit Kumar Yadav


Anand Kumar Gupta


B. Hema Bala Kumar

Job Titles:
  • Mgr ( CNS ) / CCM / Chennai

Chandan Jaiswara

Job Titles:
  • Mgr ( CNS ) / RS ( ER ) Kolkata

Debi Singh Rana - President

Job Titles:
  • President

Gaurav Pal

Job Titles:
  • Mgr ( CNS ) / Jt GS - 1

Jt GM

Job Titles:
  • Reginal Director ( IFATSEA ) - APAC

Kapil Bansal


Munish Kumar Mangla

Job Titles:
  • AGM ( CNS ) / General Secretary / CHQ ( CNSP - 1 ) 8800918242

Nanda Kumar K N


Pankaj Kumar Shukla


Pankaj Kumar Swarnkar


Partha Pratim Chakrabarty


Rajesh Ahirwar


Sant Lal


Santosh Singh


Sharad Kumar Dubey


Shyamlata Chaurasiya

Job Titles:
  • AM ( CNS ) / CCM

Sridhar Mishra


Umesh Kumar

Job Titles:
  • AGM ( CNS ) / Vice President / CHQ ( CNS - Com ) 9910357799